در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برگزيده متون كهن، پاييز سال 1386
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
صداقت و اخلاص به روايت از:
1- امام محمد غزالي
2- خواجه عبدالله انصاري
3- ابوالقاسم قشيري
4- عطار نيشابوري
5- ناصر خسرو قبادياني
6- ملامحسن فيض كاشاني
7- ملا احمد نراقي


شناسنامه

پاييز 1386 كد: 1225 با آثارى از: ملامحسن فيض كاشانى، ملااحمد نراقى، عطار نيشابورى، جلال الدين بلخى، اردشير عبّادى، ناصرخسرو قباديانى، خواجه عبدالله انصارى، امام محمدغزالى، جلابى هجويرى، ابوالقاسم قشيرى مدير مسئول: داود رجبى نيا پژوهشگر: احمد شاكرنژاد ويراستار: مهدى پژوم كارشناس علمى: محمدرضا نيكزاد، سيدرضا باقريان موحد با همكارى: مؤسسه فرهنگى دين پژوهى بشرا چاپ: زلال كوثر قيمت: 12000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن 22014738 نمابر: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir