// نشریه / گنجينه 77

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- شرح دفتر روشنايي (شكوه ايثار و همياري، عاقبت طاغوت، آداب و شرايط نمازگزاري)
2- شرح دفتر دل (راز و نياز، در محضر استاد، لطافت سخن، ايجاز سخن)
3- شرح باب آشنايي (بازخواني حكايت «فريب كاري مرد هزّال»، بازنويسي كهن حكايت فارسي)


شناسنامه

گنجينه 77 بهمن 1387 كد: 1377 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: احمد شاكرنژاد پژوهشگران: محمدصادق اسفندياري، احمد شاكرنژاد، حسين برخورداري، سيدمحمود طاهري، فاطمه صادقي، مرضيه رضاييان، مريم معتمدي‌راد، الهه عطاردي با تشكر از: محمد شجاعي با آثاري از: ابوالقاسم قشيري، رشيدالدين ميبدي، محمد بن حسين بيهقي، شيخ احمد جام، عين‌القضات همداني، اردشير عبّادي،‌ مستملي بخاري، سنايي غزنوي، عبدالرحمان جامي، عطار نيشابوري، عزالدين محمود كاشاني، محمد عوفي،‌ عزيزالدين نسفي، ابوحامد غزالي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ويراستار: مرضيه علاقه‌بند چاپ: زلال كوثر قيمت: 10000 ريال دفتر مركزي: قم، بلوارامين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 0251، نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: IRC@ IRIB.ir