// نشریه / گنجينه 78

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- شرح دفتر روشنايي (فصل هايي از دفتر ايثار، سخاوتمندي و نيكوكاري، اخلاق مداري و مهرورزي)
2- شرح دفتر دل (راز و نياز، در باب معيشت، لطافت سخن)
3- شرح باب آشنايي (ارائه طريق)


شناسنامه

گنجينه 78 اسفند 1387 كد: 1338 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: احمد شاكرنژاد پژوهشگران: مهدي نيستاني، احمد شاكرنژاد، خسرو ناصري، صادق اسفندياري، فاطمه صادقي، الهه عطاردي با تشكر از: محمد شجاعي با آثاري از: محمد بن جرير طبري، مستملي بخاري، ابوحامد محمد غزالي، عين القضات همداني، احمد غزالي، ابومنصور اوزجندي، اردشير عبادي، خواجه عبدالله انصاري، محمد عوفي، فخرالدين مكي صفي، احمد جام، و... صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ويراستار: مرضيه علاقه‌بند چاپ: زلال كوثر قيمت: 10000 ريال دفتر مركزي: قم، بلوارامين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 0251، نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيدرهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: IRC@ IRIB.ir