در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

كودكان و نوجوانان در تمام جوامع اهميت و جايگاهي ويژه دارند و هزينه هاي كلاني نيز براي تربيت آنها صرف مي‌شود. لذا تأمين نيازهاي فكري ـ اطلاعاتي عوامل برنامه ساز كودكان و نوجوانان، به دغدغه جدّي مسئولان، تبديل و براي پاسخ‌گويي به اين نياز مهم، «فصل‌نامه كودك، نوجوان و رسانه» راه‌اندازي شد. پنج هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي و پشتيباني محتوايي توليد براي گروه‌هاي برنامه‌ساز، تهيه‌كننده، نويسندگان و گويندگان حوزه‌هاي كودك و نوجوان رسانه ملي؛ طرح ايده هاي نو و جديد در ساخت برنامه هاي مناسب؛ تبيين آموزه‌هاي ديني در قالبي نو و جذاب براي اين گروه سني و نقد و آسيب شناسي برنامه هاي توليد شده براي كودكان و نوجوانان از ديدگاه‌هاي مختلف علمي، هنري از اهداف اين نشريه است.


شناسنامه

دوره جديد، سال اول، شماره 3 (پياپي 56) / بهار 1391
ويژه‌نامه بررسي کارکرد آموزشي رسانه
مدير مسئول: غلام‌حسن عيوضي
سردبير: دکتر مهدي محمدي
مدير اجرايي: سيدعلي محمدي
صفحه‌آرا: اکرم سادات بنيزهرا
دفتر مرکزي: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ص. پ. 3133- 37185
سامانه ارتباطات: 11-2915510 – 0251 نمابر 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928710 – 0251
دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم،
تلفن: ـ 0511، نمابر: 2215106
info@irc.ir-www.irc.ir