در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

كودكان و نوجوانان در تمام جوامع اهميت و جايگاهي ويژه دارند و هزينه هاي كلاني نيز براي تربيت آنها صرف مي‌شود. لذا تأمين نيازهاي فكري ـ اطلاعاتي عوامل برنامه ساز كودكان و نوجوانان، به دغدغه جدّي مسئولان، تبديل و براي پاسخ‌گويي به اين نياز مهم، «فصل‌نامه كودك، نوجوان و رسانه» راه‌اندازي شد. پنج هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي و پشتيباني محتوايي توليد براي گروه‌هاي برنامه‌ساز، تهيه‌كننده، نويسندگان و گويندگان حوزه‌هاي كودك و نوجوان رسانه ملي؛ طرح ايده هاي نو و جديد در ساخت برنامه هاي مناسب؛ تبيين آموزه‌هاي ديني در قالبي نو و جذاب براي اين گروه سني و نقد و آسيب شناسي برنامه هاي توليد شده براي كودكان و نوجوانان از ديدگاه‌هاي مختلف علمي، هنري از اهداف اين نشريه است.


شناسنامه

دوره جديد، سال اول، شماره 1-2 (پياپي 54 ـ 55 قاصدک) پاييز و زمستان 1390
ويژه‌نامه مهارتهاي زندگي با تأکيد بر مهارتهاي زندگي در اسلام
مدير مسئول: غلامحسين عيوضي
ويراستار: منيره ماشااللهي
نسخهپردازان: ندا فرحناک و اعظم خوشگفتار
طراح جلد: مسعود نجابتي
چکيده‌نويس فارسي: عيسي زارعي
چکيده‌نويس انگليسي: مهري ايزدي يگانه
دفتر مرکزي: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ص. پ. 3133- 37185
سامانه ارتباطات: 11-2915510 – 0251 نمابر 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928710 – 0251
Email: info@irc.ir-www.irc.ir