در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- حفظ هويت فرهنگي براي دور شدن از فرهنگ «تسليم»
2- ليبراليسم: فرد گرايي يا خويشتن مداري
3- قانون اساسي يا فهم فقهاي شوراي نگهبان
4- نگاه كنترلي به دختر او را تابع بار مي آورد
5- خانواده سنتي، گزينه اي ناممكن
6- اخلاق سياسي يا سياست اخلاق
7- روشن فكري ديني و سكولاريسم
8- عوامل عقب ماندگي ايرانيان


شناسنامه

سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (95) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان:هادى صادقى، حسين عبدالمحمدى، على اصغر نصرتى، سيدمحمد موسوى فراز، حميد كريمى، نجف على غلامى، حسين سيف اللهى و سيدمحمدرضى آصف آگاه در بخش گزارش ها آقايان: محمدباقر محمدى منور، حسين احمدى، حسن كفلو، ابوالفضل حسنى و حسين قاسمى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى اسفند 1386 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624