در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از:
1- سرمايه داران خوش خيم و بدخيم 2-جامعه اخلاقي، انسان اخلاقي 3- دين، اخلاق و محيط زيست 4- فريضه و فضيله 5- توهم و هويّت 6-نفت و مافيا 7- انديشه ها و آثار فريدون آدميت 8- زن، قدرت و عدالت 9-جايگاه دين در جامعه مدرن 10-فلسفه در افق دين 11-الغدير؛ راه وحدت مسلمانان 12- نوانديشي ديني و حقوق زنان در ايران و ... ونمايه مطبوعات


شناسنامه

در مطبوعات روز ايران مرداد 1387 بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (100) / كد: 1358 صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: نجفعلى غلامى، سيدمحمد موسوى فراز، على اصغر نصرتى، محسن عليزاده، سيدناصر موسوى، حسين سيف اللهى، سيدمحمدرضى آصف آگاه، سيدجواد حسينى و احمد فلاح در بخش گزارش ها آقايان: حسين احمدى، حسن كفلو مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى مرداد 1387 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624