در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- انسان سنتي، انسان مدرن و مسئله تعبد
2- نوانديشي ديني طريق است نه موضوع
3- سياست مداري كه درس هم مي خواند
4- مصلحت طلبي و موروثي شدن حكومت
5- دموكراسي را با تمام وجود نپذيرفته ايم
6- عقب ماندگي علوم انساني در ايران
7- فلسفه: اميد به زندگي
8- بازخواني انديشه تقريب مذاهب اسلامي
9- تنوع مذهبي: عامل هم گرايي
10- مذهب اماميه و فقه اماميه


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران (107) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صداوسيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: هادى صادقى، سيدمحمد موسوى فراز، نجفعلى غلامى، احمد فلاح زاده، على پهلوانزاده، على اعلايى بنابى، سيدجواد حسينى و مهدى لطفى در بخش گزارش ها آقايان: ابوالفضل حسنى، حسين احمدى، محمدباقر محمدى منور، نجفعلى غلامى و حسن كفلو مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى اسفند 1387 كد اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صداوسيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624