در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

نمايه مقالات ماهنامه هاي سياحت غرب از شماره يك الي شماره 100 در اينجا ذكر شده است.


شناسنامه

نمايه مقالات ماهنامه سياحت غرب (100ـ 1)
كد: 1810
به کوشش: عيسي زارعي
ناشر و تهیه كننده: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
نوبت چاپ: اول / 1391
نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار: 2915510
info@irc.ir www.irc.ir
شابك: 9 ـ 239 ـ 514 ـ 964 ـ 978 / 239-9ـ514ـ964 ـ978 :ISBN