// نشریه / سياحت غرب 108

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:


ارتباطات و رسانه


فرهنگ و اجتماع


اقتصاد و سياست


دين وعرفان


علم، آموزش و تكنولوژي


و...


شناسنامه

سال دهم / شماره 108 / مرداد 1391

صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

مدير مسئول: مجيد خبازي

سردبير: محمدحسين رحمانيان

مشاور علمي: كمال اكبري

همكاران اين شماره: ابوالفضل ايماني راغب، مرتضي باراني، محمدعلي بيت سياح، مر ضيه خادمي، فاطمه سادات خليلي‌فر، احمد شاكرنژاد، بشري شريف عسكري، جواد طاهري، صديقه مرادي، امير يزديان

ويراستار: محمدصادق دهقان

صفحه‌آرا: اكرم سادات بنيزهرا

اقتباس از اين نشريه با ذكر مأخذ، آزاد است.

نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.

تلفن: 2915511 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir

در صورت تمايل به دريافت فايل الكترونيك، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.