در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

آذر و دي 1386
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. حكايت رمضان / سيدعلي آتش‌زر
2. اسطوره‌هاي صهيونيستي (بخش سوم) / محمدحسين فرج‌نژاد
3. اسطوره و هنر‌(بخش دوم) / مجتبي فرهنگيان
4. رويدادها (بخش سوم) / سيمور چتمن فاطمه نامي - راضيه سادات ميرخندان
5. در بوته نقد / حجت الاسلام دكتر هادي صادقي
6. روزگار سخت / سيد حميدرضا قادري
7. پرسش‌هاي ناگزير / عباس معلمي
8. چهارچوب‌هاي ما / مهدي فرجي
9. هستي و نيستي / غلام‌رضا يوسف‌زاده
10. چرا شيطان / دكتر مرتضي ميرباقري
11. گفتار / مهندس عليرضا برازش
12. گفتار / سيروس مقدم
13. اغماء / كارگاه هنرجويان نقد رسانه
14. شكرانه / كارگاه هنرجويان نقد رسانه
15. يك وجب خاك / كارگاه هنرجويان نقد رسانه
16. گفتار / حجت الاسلام آذربايجاني
17. گفتار / دكتر محمد سليمي
18. گفتار / حجت الاسلام جوادي آملي
19. گفتار / حجت الاسلام نبوي
20. گفتار / سيد حميد مشكات
21. راديو و دين / امرحسين پيش‌آهنگ
22. هنر هولوكاستي / روح‌الله عطايي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 68 و 69/ شماره 17 و 18/ آذر و دي 1386 خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويرايستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: محمد رفعتي حسين قربان تقي علي حايري سعيد اربابي هادي کميجاني سيد حسين معصومي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1256 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir