در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

زمستان 89
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. حضور رسانه منبر در راديو و تلويزيون
2. دين و سرگرمي رسانه‌اي
3. ضوابط شفاف و غير شفاف در توليد برنامه‌هاي ديني تلويزيون ايران
4. راديو و مدل آييني در توسعه ارتباطات ديني: مطالعه موردي شبكه معارف صدا
5. ضرورت ابداع ژانرهاي مذهبي جديد تلويزيوني
6. زيبايي‌شناسي تلويزيون، نظريه فيلم ديني


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي سال نهم ـ دوره جديد ـ شماره اول ـ زمستان 1389 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: کريم خان‌محمدي جانشين سردبير: وحيد حياتي ويراستار: رقيه چاووشي صفحه آرا: اکرم سادات بني‌زهرا طراح جلد و نامواره: مسعود نجابتي هيئت تحريريه (به ترتيب الفبا): حجت الاسلام والمسلمين نصرالله آقاجاني، حجت الاسلام والمسلمين محسن الويري، حجت الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا، دکتر حسن خجسته باقرزاده، دکتر علي دارابي حجت الاسلام والمسلمين بهرام دلير، حجت الاسلام والمسلمين سلمان رضواني، حجت الاسلام والمسلمين حسينعلي سعدي، دکتر سيف‌الله سيف‌اللهي، دکتر شفيعي سروستاني، دکتر حسين شرف‌الدين، دکتر احمد ضابطي جهرمي، دکتر علي‌اصغر غلامرضايي، دکتر اصغر فهيمي فر، سيدحميدرضا قادري، دکتر حسين گودرزي، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحميد ميرخندان (مشکاة)، حجت‌الاسلام والمسلمين شمس‌الله مريجي، حجت الاسلام والمسلمين سعيد مهدوي کني، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا يوسف‌زاده نشاني : قم ـ بلوار امين ـ مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ـ دفتر فصلنامه دين و رسانه رايانامه : rmj@irc.ir تلفن : 11ـ 2915510 ـ 0251 صندوق پستي : 8111-37165 شناسه چاپ:1287