در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

عناوين اين شماره از فصلنامه عبارتند از: سخن سردبير، كاوشي نظري در رابطه دين و رسانه براي دست‌يابي به رسانه ديني، فقه نگاه به رسانه‌هاي جمعي تصويري، بررسي رابطه بين مصرف رسانه‌هاي ارتباط جمعي و دين‌داري با تأكيد بر مصرف راديو و تلويزيون. رسانه ، مطبوعات ديني در ايران (فرصت‌سنجي، فرصت‌ها، چالش)، هنر و عرفان، دو زبان جهاني: با تكيه بر آراي سنت‌گرايان.


شناسنامه

سال نهم ـ دوره جديد ـ شماره سوم ـ تابستان 1390
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: احمد پهلوانيان
سردبير: کريم خان‌محمدي
جانشين سردبير: وحيد حياتي
ويراستار: رقيه چاووشي
صفحه آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
طراح جلد و نامواره: مسعود نجابتي
نشاني : قم ـ بلوار امين ـ مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ـ دفتر فصلنامه دين و رسانه
رايانامه : rmj@irc.ir
تلفن : 11ـ 2915510 ـ 0251
صندوق پستي : 8111-37165
شناسه چاپ: 1716