در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين نشريه مروري خواهيم داشت بر:
-سرمقاله: فيلم‌نامه ديني: غناي ايده، فقر دراماتيك
-فرآيند اقتباس از مضامين ديني و متون كهن در فيلم‌نامه
-بازنمايي نيروي شر در فيلم‌هاي سينمايي
-ملاحظات روان‌شناختي در تبديل مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه براي كودكان و نوجوانان
-هم‌جهاني فيلم‌نامه‌نويس و كارگردان (گفت‌وگويي صميمانه با هادي مقدم دوست)
-معرفي كتاب جلوه‌هاي دراماتيك قرآن كريم با تكيه بر احسن القصص


شناسنامه

فصلنامه‌تخصصي ادبيات نمايشي
سال اول، شماره دوم، کد:1861، 1391
صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: دكتر علي‌اصغر غلامرضايي
سردبير: دکتر احمد پهلوانيان
جانشين سردبير: ابوالقاسم اسدي‌زاده
مدير داخلي: محمد خلجي
ويراستار: محمدصادق دهقان
نمونه‌خوانان: جنان طاهريان ـ معصومه باقري
حروف‌نگاران: حسنيه باقري ـ مرضيه معارف‌وند
صفحه‌آرا: سميه مرادي
کنترل پروژه: اعظم خوش‌گفتار
ليتوگرافي و چاپ: زلال كوثر
بها: 45000 ريال
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2915511 ـ 0251، نمابر: 2915510
تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين،
تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي،
ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Ir www. irc. Ir
Email: info@ irc