در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
فيلم نامه ديني در دو راهي رئاليزم و ايدئاليزم،روايت در داستان موعود،بررسي نمونه اي اقتباس ديني با نگاهي به داستان «اسكار و خانوم صورتي» نوشته اريك امانوئل اشميت،بازنمايي مسلمانان در هاليوود،گفتمان برنامه هاي كودك در تلويزيون و ...
شناسنامه

فصل‌نامه‌تخصصي ادبيات نمايشي
سال اول، شماره سوم، کد: 1882، زمستان 1391
صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: دكتر علي‌اصغر غلام‌رضايي
سردبير:دكتر احمد پهلوانيان
جانشين سردبير: ابوالقاسم اسدي‌زاده
مدير داخلي: محمد خلجي
ويراستار: محمدصادق دهقان
نمونه‌خوان: رضا مهتاب
حروف‌نگاران:حسنيه باقري ـ مرضيه معارف‌وند
صفحه‌آرا:محمد صادقي
بها: 43000 ريال
دفتر مرکزي: قم ـ بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185، سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 و نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 و نمابر: 2215106 ـ 0511
Email:info@irc.irWeb: www.irc.ir