در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:

-سيماي امام رضا عليه السلام در تلويزيون؛ تنزيه يا تشبيه؟
-دعا و نيايش به مثابه ابزار تعاملي و رسانه ارتباطي حضرت رضا عليه السلام
-پژوهشي در كاركرد رسانه‏اي مناظرات امام رضا عليه السلام
-زيارت و ارتباط آن با عالم قدس
-اهل سنت و زيارت امام علي بن موسي الرّضا عليه السلام


شناسنامه

سال دوم، شماره‌ سوم، (پياپي 3)، بهار و تابستان1392
کد: 1997
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول: حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر علي نهاوندي
سردبير: غلامعلي عليزاده
مدير اجرايي: مسلم علي‌مهدي
مشاور علمي: حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد عيسي‌نژاد
ارتباطات و هماهنگي: مجتبي فاني
ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
ويراستار: ابوذر هدايتي
صفحه‌آرا: سميه مرادي
بها: 55000 ريال
دفتر مرکزي: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ص. پ. 3133 ـ 37185
سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025
تلفن تحريريه مجله: 2215106 ـ 0511
دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم،
تلفن: 2215106 ـ 0511، نمابر: 2215108 ـ 0511
www. irc. ir ـ Email: m. razavi@irc. ir