در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

به لطف الهي در اين فصلنامه به مباحث مهمي در موضوع رسانه و خانواده پرداخته شده است كه اميد مي‌رود گامي مؤثر در جهت تقويت و تعميق برنامه‌هاي خانواده‌محور در رسانه ملي باشد. به طور كلي، تلاش شده است در همه مطالب، رويكرد رسانه‌اي و كاربردي بودن به ويژه براي كمك به توليد برنامه‌ها حفظ شود. ادامه اين مسير در صورتي به خوبي ممكن خواهد شد كه دست‌اندركاران برنامه‌هاي خانواده اعم از مديران، كارشناسان و برنامه‌سازان محترم رسانه ملي، همكاران خود را در تهيه و تدارك هر چه بهتر نشريه، ياري كنند.


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي سال اول ـ شماره اول ـ کد: 1801 ـ زمستان 1390 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: عليرضا پويا مدير اجرايي: حميد رحماني کارشناسان اين شماره: مريم رضايي، فريده پيشوايي، غلامحسن عيوضي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928732 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: mfj@irc.ir