در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
ميزگرد بازنمايي خانواده مطلوب در رسانه:نقش پدر،نقش شبكه هاي ماهواره اي در ايجاد چالش هاي فرهنگي و فروپاشي خانواده در ايران،رسالت خانواده و رسانه در پرورش فرزندان كارآفرين،گزارش تحقيق رسانه و خانواده و ...

شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي
سال اول ـ شماره سوم ـ کد: 1864 ـ تابستان1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما
مدير مسئول: حسين گودرزي
سردبير: عليرضا پويا
مدير اجرايي: حميد رحماني
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11ـ 2915510ـ0251 نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928732 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.irـ Email: mfj@irc.ir