در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب ا ين شماره عبارتند از:
ميزگرد بازنمايي كاركردهاي خانواده مطلوب در رسانه:فرزندپروري،نگاهي به تبليغات تجاري متمركز بر زنان در شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان،بررسي وساطت والدين:روابط،چالش ها و پرسش هايي براي سواد رسانه اي،رسانه و خانواده در آيينه پايان نامه ها


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي
سال دوم ـ شماره پنجم ـ کد: 1900 ـ زمستان 1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما
مدير مسئول: حسين گودرزي
سردبير: عليرضا پويا
مدير اجرايي: حميد رحماني
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510ـ0251 نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928732 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www.irc.ir ـ Email: mfj@irc.ir