در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
ميزگرد بازنمايي كاركردهاي خانواده مطلوب در رسانه: تحكيم خانواده،بازنمايي اقتصاد خانواده در برنامه‌هاي صدا و سيما،رسانه ملي و روابط همسران؛ مهارت حل تعارض،تاثير رسانه‌هاي اجتماعي بر كودكان، نوجوانان و نقش خانواده‌ها،زن و رسانه در آيينه پايان‌نامه‌ها و ...


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي
سال دوم ـ شماره ششم ـ کد: 1935 ـ بهار 1392
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما
مدير مسئول: حسين گودرزي
سردبير: عليرضا پويا
مدير اجرايي: حميد رحماني
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510
تلفن تحريريه مجله: 32928732 ـ 025
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www.irc.ir ـ Email: mfj@irc.ir