در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين شماره كه حاوي مطالبي در خصوص ماه شعبان است در دو بخش تنظيم شده است.در بخش اول به موضوعاتي چون فضيلت ماه شعبان،اعمال مشترك ماه شعبان،اعمال ويژه بعضي روزهاي ماه شعبان و در بخش دوم به ايام و مناسبت هاي اين ماه مثل روزهاي 3 و 4 و 5 و 11 و 15 پرداخته شده است.


شناسنامه

ارمغان
مرداد و شهريور 1386 / شعبان 1428 ه . ق
گاه نامه مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما / كد: 1160
مديرمسئول: داود رجبى نيا
هيئت تحريريه: فريده پيشوايى، مريم رضايى و مرضيه رضاييان
مشاور علمى: سيدمحمود طاهرى
ويراستار: حبيب مقيمى
طراح جلد: حميد حاجى رمضان على
نسخه پردازان: عليرضا متوليان ـ مهين كريمى
حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا
بها: 13000
دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن 22014738
دورنگار: 22164997
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir