در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

شهريور 1383 ___________________________________
اين شماره كه حاوي مطالبي در خصوص ماه مبارك رمضان است در دو بخش تنظيم شده است .
در بخش اول به موضوعاتي چون رمضان و روزه ، آموزه هاي قرآني و روايي، و بايسته ها و در بخش دوم به ايام و مناسبت هاي اين ماه مثل روزهاي 9 ، 10 ، 12 ، 15 ، 17 ، 19 ، 21 و 23، و نيز اعتكاف دهه آخر رمضان ، روز قدس، وداع با رمضان، و عيد فطر پرداخته شده است.


شناسنامه

ارمغان 1386 / رمضان 1428 ه . ق گاه نامه مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما / كد: 1187 مديرمسئول: داود رجبى نيا هيئت تحريريه: فريده پيشوايى، مريم رضايى با همكارى: محسن محمدى و مرضيه رضاييان ويراستار: حبيب مقيمى طراح جلد: حميد حاج رمضان على نسخه پردازان: زهره كاظمى ـ صبا كاظمى حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا بها: 19000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن 22014738 دورنگار: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir