در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از:
فصل اول-كليات،فصل دوم-خداشناسي و خداباوري از ديدگاه آموزه هاي اسلامي،فصل سوم-خداشناسي و خداباوري و راه هاي تقويت آن،فصل چهارم -رهنمون(دست مايه ها)


شناسنامه

ارمغان
مرداد 1387 شمسي رجب 1429 هـ . ق
گاه‌نامه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما (ويژه خداباوري)
زير نظر: داود رجبي‌نيا
به كوشش: فريده پيشوايي، مريم رضايي
مشاور علمي: دكتر محمدحسن قدردان قراملكي، سيد جواد حسني
با تشكر از خانم: انسيه علوي
ويراستار: رقيه چاوشي