در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
فصل اول: معادباوري، مفهوم، ضرورت، تاريخچه،فصل دوم: آثار معادباوري در زندگي انسان،فصل سوم: دلايل و پي‌آمدهاي غفلت از معاد،فصل چهارم: راهكارهاي تثبيت معادباوري و ...


شناسنامه

گاه‌نامه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما (ويژه معادباوري)
تیر 1388 شمسي / رجب 1430 هـ . ق / کد: 1456
مديرمسئول: داود رجبي‌نيا
سردبیران: فريده پيشوايي، مريم رضايي
مشاور علمي: حسن ابراهیم‌زاده
با تشكر از آقایان: ابراهیم شفیعی سروستانی، عباس معلمی، محمد سلیمی،
سید حمید میرخندان، ‌علی حائری و حمید رحمانی
ويراستار: منیره ماشاءاللهی
حروف‌نگاران: سمیه مرادی ـ ‌زهرا برغمدی
نسخه‌پردازان: زهره احمدی ـ اعظم خوشگفتار
طراح جلد: حمید حاجی‌رمضانعلی
صفحه‌آرا: اکرم سادات بنی‌زهرا
بهاء: 23000 ریال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997ـ Email: info@irc.ir www.irc.ir