در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

پاييز سال 1388
___________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- فصل اول: چيستي، ضرورت و اهميت الگوي مصرف
2- فصل دوم: نگاهي به تاريخچه مصرف گرايي در ايران
3- فصل سوم: بر لبه پرتگاه مصرف گرايي
4- فصل چهارم: چرا مصرف گرا شديم؟!(بررسي علل مصرف گرايي)
5- فصل پنجم: پي آمدهاي مصرف زدگي
6- فصل ششم: بايد ها و نبايد هاي مصرف
7- فصل هفتم: آب، نان، انرژي
8- فصل هشتم: اصلاح الگوي مصرف، مأموريتي همگاني


شناسنامه

گاهنامه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويژه اصلاح الگوي مصرف پاييز 1388شمسي / کد: 1487 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: فريده پيشوايي و مريم رضايي نويسندگان خانم‌ها: مريم اسماعيلي، نعيمه ابراهيمي، زهرا احمدي، طاهره براتي‌نيا، فرزانه پولادوند، معصومه حميدنيا، مرضيه رضاييان، زهرا صحافي‌زاده، مريم طباطبايي ندوشن، سميه علي‌عسگري، فاطمه متقي‌زاده، حکيمه مهديان و آقاي مهدي صبوحي با تشکر از آقايان: محمدحسن مظهري، علي حائري و حميد رحماني ويراستار: منيره ماشاءاللهي نسخه‌پردازان: معصومه باقري ـ جنان طاهريان طراح جلد: حميد حاجي‌رمضانعلي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بهاء: 30000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir