/// فصلنامه رسانه و خانواده 1 (پياپي 37)


تاریخ نشر 1390

متن نشریه

چکیده

به لطف الهي در اين فصلنامه به مباحث مهمي در موضوع رسانه و خانواده پرداخته شده است كه اميد مي‌رود گامي مؤثر در جهت تقويت و تعميق برنامه‌هاي خانواده‌محور در رسانه ملي باشد. به طور كلي، تلاش شده است در همه مطالب، رويكرد رسانه‌اي و كاربردي بودن به ويژه براي كمك به توليد برنامه‌ها حفظ شود. ادامه اين مسير در صورتي به خوبي ممكن خواهد شد كه دست‌اندركاران برنامه‌هاي خانواده اعم از مديران، كارشناسان و برنامه‌سازان محترم رسانه ملي، همكاران خود را در تهيه و تدارك هر چه بهتر نشريه، ياري كنند.


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي سال اول ـ شماره اول ـ کد: 1801 ـ زمستان 1390 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: عليرضا پويا مدير اجرايي: حميد رحماني کارشناسان اين شماره: مريم رضايي، فريده پيشوايي، غلامحسن عيوضي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928732 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: mfj@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات