/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (4)


تاریخ نشر ارديبهشت1391

متن نشریه

چکیده

در اين شماره با مطالب زير روبرو هستيم (راه‌كارهاي قرآني ترويج عفاف و حجاب و مقايسه آن با عملكرد رسانه ملي / تحليل نمايش روابط خانوادگي و عفاف و حجاب در سريال فاصله‌ها / نقش ارتباطات رسانه‌اي در زمينه حجاب و عفاف در گفت‌وگو با خانم‌ها پروين سليحي و طيبه رباني / بررسي عفاف و حجاب در شعر فردوسي، نظامي و شهريار / مأخذشناسي حجاب و رسانه / چكيده مقاله‌ها به عربي / چكيده مقاله‌ها به انگليسي)


شناسنامه

كد: 1806/ بهار 1391 دوره جديد، شماره چهارم، (پياپي 131) ويژه: عفاف و حجاب 2 مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: مرضيه علاقه‌بند صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا نسخه‌پردازان: سميه رضايي ـ نجم ميراحمدي www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات