/// سياحت غرب 103


تاریخ نشر 1390

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مي خوانيم: فرهنگ و اجتماع(چگونه سكس، بمب‌ها و برگرها جهان ما را شكل داده اند؟، آيا جنبش تسخير وال استريت مي‌تواند ما را از افسردگي بيرون بياورد؟، دولت با چهارده روش جديد، هر نفسي كه مي‌كشيد و هر حركتي كه مي‌كنيد، زير نظر دارد، سرانجام جهان به مقابله با عفونت نئوليبراليسم برخاست، چهره‌ها و اندام‌هاي غير واقعي: آيا بايد حقيقت عكس‌هاي دست‌كاري شده دنياي مد را افشا كرد؟، از هفت ميليارد به پانصد ميليون نفر: دستور كار نخبگان جهاني براي كنترل جمعيت، سيره مردمان بيپول، بيشغل، به حاشيه رانده شده و تحقير شده، چگونه ثروتمندترين كشور جهان اجازه مي‌دهد كودكانش گرسنه بمانند؟، تبديل شدن مدارس دولتي امريكا به مراكز شست‌وشوي مغزي و اردوگاه‌هاي زندان‌گونه) سياست و اقتصاد( خواب و خيال‌هاي ناتو براي راه انداختن جنگ داخلي در سوريه، افول امپراتوري: زندگي در يك امپراتوري رو به مرگ چه حسي دارد؟، ايدئولوژي امپراتوري: امپرياليسم و امپرياليسم‌ستيزي ابلهان، چگونه دو جنگ خاورميانه بزرگ، ضعف ابرقدرت جهان را نمايان كرد؟، بيست اهداكننده بزرگ پول براي انتخابات 2012، چرا ما را وادار به پرستش بازارهاي مالي «اسطوره‌اي» كرده‌اند؟، پنج راه تخريب دموكراسي به دست نخبگان مالي) علم و تكنولوژي (نصب تراشه كنترل در مغز آدمي، سلاح‌هاي بيولوژيك: معامله با ابليس)


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب سال نهم / شماره 103 / کد: 1807 / اسفند 1390 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مجيد خبازي سردبير: مهدي نصيري مشاور علمي: رضا حاج‌احمدي همکاران اين شماره: نورالهدي جوادعلي، محمدحسين رحمانيان، محمود سبزواري و امير يزديان ويراستار: محمدصادق دهقا صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. تلفن: 2919670 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133-37185 Email:siahat@irc.ir www.irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات