/// سياحت غرب 108


تاریخ نشر شهريور1391

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:

ارتباطات و رسانه

فرهنگ و اجتماع

اقتصاد و سياست

دين وعرفان

علم، آموزش و تكنولوژي

و...


شناسنامه

سال دهم / شماره 108 / مرداد 1391
صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
سردبير: محمدحسين رحمانيان
مشاور علمي: كمال اكبري
همكاران اين شماره: ابوالفضل ايماني راغب، مرتضي باراني، محمدعلي بيت سياح، مر ضيه خادمي، فاطمه سادات خليلي‌فر، احمد شاكرنژاد، بشري شريف عسكري، جواد طاهري، صديقه مرادي، امير يزديان
ويراستار: محمدصادق دهقان
صفحه‌آرا: اكرم سادات بنيزهرا
اقتباس از اين نشريه با ذكر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2915511 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الكترونيك، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات