/// فصلنامه كودك، نوجوان و رسانه 7 (بهار 92)


تاریخ نشر فروردين1392

متن نشریه

چکیده

كودكان و نوجوانان در تمام جوامع اهميت و جايگاهي ويژه دارند و هزينه هاي كلاني نيز براي تربيت آنها صرف مي‌شود. لذا تأمين نيازهاي فكري ـ اطلاعاتي عوامل برنامه ساز كودكان و نوجوانان، به دغدغه جدّي مسئولان، تبديل و براي پاسخ‌گويي به اين نياز مهم، «فصل‌نامه كودك، نوجوان و رسانه» راه‌اندازي شد. پنج هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي و پشتيباني محتوايي توليد براي گروه‌هاي برنامه‌ساز، تهيه‌كننده، نويسندگان و گويندگان حوزه‌هاي كودك و نوجوان رسانه ملي؛ طرح ايده هاي نو و جديد در ساخت برنامه هاي مناسب؛ تبيين آموزه‌هاي ديني در قالبي نو و جذاب براي اين گروه سني و نقد و آسيب شناسي برنامه هاي توليد شده براي كودكان و نوجوانان از ديدگاه‌هاي مختلف علمي، هنري از اهداف اين نشريه است.


شناسنامه

فصل‌نامه علمي ـ تخصصي سال دوم، دوره جديد، شماره هفتم (پياپي 60)، کد: 1978، بهار 1392 مدير مسئول: سيدمرتضي صاحب فصول سردبير: دکتر مهدي محمدي معاون سردبير: دکتر يعقوب نوروزي مدير اجرايي: سيد علي محمدي ويراستار: محمدصادق دهقان صفحه‌آرا: سميه مرادي چکيده نويس فارسي: عيسي زارعي چکيده نويس انگليسي: مهري ايزدي يگانه بهاء: 50000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915511 تلفن تحريريه مجله: 2928732 3ـ 025 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات