/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (14)


تاریخ نشر بهمن1393

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: - گفت‌وگو: علل و عوامل رويگرداني جوانان از ازدواج؛ - آسيب‌شناسي باورهاي فرهنگي درباره ازدواج و نقش رسانه در اصلاح آنها؛ - رسانه و مسئله ازدواج در ايران؛ - رسانه ملي و روابط پيشاازدواجي جوانان ؛ - مروري بر مواجهه شبكه‌هاي ماهواره‌اي با امر مقدس ازدواج و راهكارهاي رسانه‌اي مقابله با آن


شناسنامه

صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: الهام موگويي حروف‌نگار: حسنيه باقري‌برزکي صفحه‌آرا: مرضيه معارف‌وند طراح جلد: مسعود نجابتي بها: 56000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510 تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www. irc. ir ـ info@irc. ir پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب/// نشریات