/// فصلنامه مطالعات دين و فضاي مجازي- مجازه 2


تاریخ نشر تير1398

متن نشریه

چکیده

نشريه مجازه (مطالعات دين و فضاي مجازي) نشريه‌اي در حوزه فضاي مجازي است كه به منظور مطرح‌ساختن پژوهش‌ها و نظرات علما، انديشمندان و كارشناسان، در گروه هنر، ارتباطات و فضاي مجازي اداره‌كل پژوهش‏هاي اسلامي رسانه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران تهيه و منتشر مي‌شود. اين گروه فعاليت خود را از بهمن ماه 1396 شروع كرده است و با پشتوانه غني و پربار دانش و تجربه كارشناسان در اين حوزه به انجام پژوهش‌هاي ميانرشته‌اي در حوزه فضاي مجازي مي‌پردازد. واقعيت اين است كه امروزه فضاي مجازي تبديل به فضاي دوم زندگي انسانها شده است. از يك سو فراهمآوري سرويس‌هاي امن با سرعت مناسب در چنين فضايي مستلزم زيرساخت مناسب به لحاظ سختافزاري و نرمافزاري و همچنين به لحاظ امنيتي است و از سوي ديگر مطالعه تأثيرات فردي و اجتماعي فضاي دوم بر زندگي ديني افراد در جامعه اسلامي نيز بعد ديگري از پژوهش‌هاي حوزه فضاي مجازي را پوشش مي‌دهد. در شماره پيش‏رو، پس از آشنايي با منظومه فكري مقام معظم رهبري و علما و نيز بيان نظر كارشناسان و انديشمندان، مقالاتي در اين زمينه ارائه مي‌شود. اين مقالات، ياداشت‌ها و مصاحبه‌ها، به منظور ترسيم ماهيت ميانرشته‌اي اين حوزه انتخاب و به رشته تحرير درآمده‌اند. معرفي مجلات معتبر و افراد صاحب‌نظر در اين حوزه نيز با هدف آشنايي بيشتر پژوهشگران با اين زمينه پژوهشي انجام شده است. ضمن سپاس از همكاري صميمانه نويسندگان و مترجمان مقالات اين شماره، از علاقه‏مندان به موضوعات پژوهشي فضاي مجازي براي شماره‌هاي بعدي دعوت به همكاري مي‌كنيم. پيشنهادهاي خوانندگان محترم نشريه موجب ارتقاي كيفيت نشريه در شماره‌هاي آتي خواهد بود.


شناسنامه

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات