/// سياحت غرب 158


تاریخ نشر اسفند97

متن نشریه

چکیده

در اين شماره، به استقبال رويداد بزرگ چهلمين يادمان انقلاب اسلامي ايران، خواستهايم با توجه به رويكرد اساسي نشريه سياحت غرب و استفاده از مقالات و آثاري كه در فضاي فكري غرب توليد شدهاند، از بيرون از مرزهاي ميهن عزيزمان به نواي جان آفرين انقلاب اسلامي گوش بسپاريم. از جالب ترين مباحثي كه در اين دفتر ميخوانيد، وضعيت كنوني و چشمانداز ملت و نظام در مقياس جهاني و از ديدگاه نويسندگان مطرح و مستقل خارج از مرزهاست. از نگاه آنان، ايران كشوري است با منطقي عميق، كه با فرهنگ غني و نجيبانه‌اش، در طول تاريخ بلند خود، هرگز تهديدي براي ديگران بهشمار نرفته، متين، مصمم و استوار، با سرعت به سوي فردايي روشن در حركت است. آنها اعتراف ميكنند كه پيشرفتهاي ايران در زمينه رفاه عمومي، علمي، حقوق اجتماعي، و غيره، چشم ناظران جهاني بي‌طرف را خيره نمودهاست. مقاومت جهاني و مقاومت اسلامي دربرابر سلطه، دو موضوعي هستند كه توجه نگاه كلان صاحبنظران را به خود جلب كرده است. مقاومتي كه با محوريت بيداري جهاني در مقابل نظام سرمايهداري جهاني شكل گرفته و هر روز چشماندازي روشنتر مييابد. در مقابل، استفاده از تروريسم، تحريم، تهديد، تبليغات و غير آن، خلاصه توصيف رفتار كشورهاي سلطهگر غربي بر ضد ايران بهعنوان مهمترين دشمن خود است كه در اين مقالات رمزگشايي و پيشبيني ميشود كه خود اين حركات خصمانه، به فروپاشي نظام سلطه منجر خواهد شد. نويسندگان، توجه مسؤولان ايران را به استفاده از قدرت نرم عظيم و متنوع كشور، تكيه بر اقتصاد مقاومتي و توجه به مسائل گسترده اقتصاد به مثابه جنگ حال حاضر و مردم را به انتخاب مسؤولان انقلابي جلب مينمايند.


شناسنامه

فصلنامه علمي تخصصي نقد غرب از نظرگاه انديشمندان غرب  سال پانزدهم / شماره 158 / تابستان 1397 / کد: 2807  صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه  مدير مسئول: دکتر محمدحسين ظريفيان يگانه  جانشين مدير مسئول: صادق ليراوي  سردبیر: ایمان ابراهیمی  مسئول اجرايي: حسين عباسي  ساير همکاران اين شماره: طاهره اسلامجو، طيبه رفيعي، محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني‌راغب، مريم نجيمي، مرضيه خادمي، اسعدالکعبي  ويراستار: حبیب مقیمی  مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي ادارهکل پژوهش‌هاي اسلامي نيست.  اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.  در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب به آدرس: siahat@irc.ir ارسال فرماييد.  چاپ: زلال کوثر  بها: 65000 ريال نشاني: قم، بلوارامين، مجموعه صداوسيما، اداره‌کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه، تلفن: 32915510 تهران: جام‌جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرين، تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 مشهد: خيابان امام خميني(ره)، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پيام کوتاه: 30000255 www.irc.ir info@irc.ir sapp.ir/irc.ir @irc_ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات