/// فصلنامه علمي ـ تخصصي دين و رسانه _ سال بيستم، شماره 22 (پياپي 117)، بهار 1402


تاریخ نشر خرداد1402

متن نشریه

چکیده

فصلنامه علمي ـ تخصصي دين و رسانه در دوره جديد فعاليت خود بر آن است تا با مدد پژوهشگران علاقه‌مند، فرصتي براي بسط مباحث نظري اين حوزه و مدل‌سازي و نظريه‌سازي در زمينه دين و رسانه، فراهم سازد. آنچه پيش ‌روي داريد شماره 22 دوره جديد (پياپي 117) از اين نشريه است كه در قالب تأليف پنج مقاله و ترجمه يك مقاله، سامان ‌يافته است. اميد است اين پژوهه، به تكاپوي عالمانه انديشوران عرصه دين و رسانه ياري رساند و پيشنهادهاي ارزنده مخاطبان فرهيخته اين نشريه نيز ياري‌گر ما در اين مسير باشد.


شناسنامه

فصلنامه علمی ـ تخصصی دین و رسانه سال بیستم، شماره 22 (پیاپی 117)، بهار 1402 صاحب‌امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه مدیرمسئول: حجت‌الاسلام صادق لیراوی سردبیر: ایرج حجازی هیئت تحریریه: دکتر احسان آذرکمند، ایرج حجازی، حجتالاسلام دکتر مهدی داودآبادی، حجتالاسلام حسین دهقان منشادی، حجتالاسلام سلمان رضوانی، محمدحسین رحمانیان، حجتالاسلام دکتر غلامرضا یوسفزاده ویراستار: اعظم خوش‌گفتار صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی طرح جلد: امیر اکبرزاده چاپ: زلال کوثر

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات