عنوانزشتي تندخويي از پادشاه و بُخل از توانگر
متنشخصي از بزرگي موعظه‌اي خواست، وي گفت: سه كار از سه گروه زشت است: تندخويي از پادشاهان، حرص به مال از دانايان و بخل و خست از توانگران.
منبعبازنويسي بهارستان
صفحه58

مشاهده گزیده
عنوانحقيقت ايمان
متناز بزرگي پرسيدند: ايمان چيست؟ گفت: دل‌كندن از غير خدا و پيوستن به خدا.
منبعبازنويسي بهارستان
صفحه44
مشاهده گزیده
عنوانپاسخ حريص به سؤال از دليل با پنج انگشت غذا خوردن
متنآورده‌اند مردي با حرص تمام با پنج انگشت غذا را به دهان خود مي‌گذاشت. به او گفتند: چرا با پنج انگشت غذا مي‌خوري؟ گفت: براي آنكه شش انگشت ندارم!
منبعگنجينه لطايف
نويسندهعلي اكبر احمدي و مرتضي رشيدي
ناشراهل قلم
محل چاپتهران
سال چاپ1381
نوبت چاپاول
صفحه126
مشاهده گزیده

عنوانمعرفي مريد واقعي
متناز عارف بزرگ، پرسيدند: مريد كيست؟ گفت: مريد آن است كه از نخستين بار كه قصد درگاه حق كند تا به او رسد، به هيچ چيز آرام نگيرد و به هيچ كس نپردازد.


گويندهمنصور حلاج
منبعبازنويسي بهارستان
صفحه31

مشاهده گزیده

عنواناحترام امام خميني(ره) به اسماء متبركه
متننقل است امام خميني(ره) در پاريس كه بود، روزي هنگام خروج از خانه، وقتي مي‌خواست كفش بپوشد، پايش را كه بلند كرد تا روي روزنامه بگذارد، پرسيد: مثل اينكه اين روزنامه‌ها ايراني است؟ عرض كردند: بله آقا! ولي اين صفحه آگهي‌هاست. با اين حال، امام پايش را روي روزنامه نگذاشت و برگشت و فرمود: شايد يك اسم محمد يا علي در اينها باشد.


گويندهامام خميني(ره)
منبعحكايت و حكمت
صفحه193

مشاهده گزیده
عنوانسفارش پرهيز از همنشيني با ثروتمندان و بيان دليل آن
متنشخصي از عارفي طلب موعظه كرد. عارف گفت: از همنشيني با توانگر و ثروتمند بپرهيز؛ زيرا وقتي دلت به او پيوند گرفت و به داده او خرسند شدي، پروردگاري غير از خداي تعالي گرفته‌اي.
منبعبازنويسي بهارستان
صفحه40
مشاهده گزیده
عنوانسه امر بي‌نياز كننده از طبيب
متنشخصي از بزرگي پرسيد: چه كنم تا به پزشك نيازمند نشوم؟‌ گفت: كم خور، كم گوي و خواب به اندازه كن!
منبعهزار و يك مطلب خواندني
صفحه239
مشاهده گزیده
عنوانارزشمندي خاموشي در نگاه انوشيروان
متنشخصي از انوشيروان موعظه‌اي خواست، گفت: هرگز پشيمان نشده‌ام از آنچه نگفته‌ام، ولي چه‌بسا از گفته‌هايي چنان پشيمان شده‌ام كه گويي در خاك و خون خفته‌ام!
گويندهانوشيروان
گويندهانوشيروان
منبعبازنويسي بهارستان
صفحه51
مشاهده گزیده
عنواندر بيان كيستي پدر و پيشه و فرجام طمع‌ورزي
متنعارفي گفته است: اگر از طمع بپرسند: پدرت كيست؟ پاسخ خواهد داد، شك در آنچه كردگار مقدر كرده است و اگر از او بپرسند: پيشه تو چيست؟ مي‌گويد: خواري و اگر بپرسند: فرجام و نهايت تو چيست؟‌ گويد: عذاب و گرفتاري.
منبعبازنويسي بهارستان
صفحه41
مشاهده گزیده

عنوان عامل بزرگي لقمان حكيم
متناز لقمان پرسيدند: به اين رتبه چگونه رسيدي؟ گفت: از راست گفتن، امانت به جا آوردن و از سخنان بيهوده خاموش ماندن.


گويندهلقمان
منبعهزار و يك مطلب خواندني
صفحه243

مشاهده گزیده