عنوانترغيب به زندگي خالصانه
شعريك دو نفس خوش زن و جاني بگير
 • خرقه درانداز و جهاني بگير
شاعرحكيم نظامي
نوع شعرمثنوي
صفحه90
مشاهده گزیده
عنوانآثار بي توجه خواندن قرآن
شعرور بخواني صد صُحُف بي سَكته‌ اي
 • بي قَدَر يادت نماند نُكته اي
شاعرمولوي
نوع شعربيتي ازمثنوي
منبعمثنوي معنوي
صفحه885
مشاهده گزیده
عنوانآثار غنيمت شمردن عمر
شعرهين و هين اي راهرو بيگاه شد
 • آفتاب عمر سوي چاه شد
 • اين دو روزك را كه زورت هست زود
 • پرّ افشاني بكن از راه جود
 • اين قدر تخمي كه مانده استت بباز
 • تا برويد ز اين دو دم عمر دراز
 • تا نمرده است اين چراغ با گهر
 • هين فتيلش ساز روغن زودتر
 • هين مگو فردا كه فرداها گذشت
 • تا بكلّي نگذرد ايام كشت
شاعرمولوي
نوع شعرمثنوي
منبعمثنوي معنوي (دفتر اول)
صفحه196
مشاهده گزیده

عنوانرهايي از حسد با دل سپردن به عشق خوبان
شعرخاك شو مردانِ حق را زيرِ پا خاك بر سر كن حسد را، همچو ما
شاعرمولوي
نوع شعربیتی از مثنوي
منبعمثنوي معنوي
صفحه35
مشاهده گزیده
عنواندر مذمت دنيازدگي و آثار سوء آن
شعرآسيا گر پيكرت را توتيا سازد رواست
 • از چه از مغز زمين اي دانه بيرون آمدي؟
شاعرصائب تبريزي
نوع شعر غزل
منبعديوان صائب
صفحه1306
مشاهده گزیده
عنواندر توصيف نغمه‌هاي «ني» و دلتنگي‌هاي انسان از دوري خدا
شعرز نغمه تا خدا يك كوچه راه است
 • بر اين حرف بلندم ني گواه است
 • به حق از تنگناي ني رسيدم
 • خوشا ملكي كه اينش شاهراه است
 • همه سرّ اناالحق مي‌سرايد
 • ندانم آب اين ني از چه چاه است
 • نوايش گوش را تنگ شكر كرد
 • دهان ني كه را تا بوسه‌گاه است
 • نواي عود در طاعت گدازي
 • به آتشدستي برق نگاه است
 • مشو از كاسه طنبور غافل
 • كه لبريز از شراب عقل كاه است
 • بكش دست نوازش بر سر چنگ
 • كه لوح سينه‌ام پر مدّ آه است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرغزل
منبعديوان صائب تبريزي
صفحه349
مشاهده گزیده

عنواندر ارزش و عظمت عشق
شعربهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه عشق تر است
شاعرسهراب سپهري
نوع شعربخشي از شعر نو
منبعهشت كتاب
نويسندهسهراب سپهري
ناشرشقايق
سال چاپ1389
جلد2
صفحه372
مشاهده گزیده
عنوانتوصيه به خوب ديدن
شعرچشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد
شاعرسهراب سپهري
نوع شعرسطري از شعر نو
منبعهشت كتاب
نويسندهسهراب سپهري
ناشرشقايق
محل چاپتهران
سال چاپ1389
صفحه291
مشاهده گزیده
عنوانعبرت از جهان
شعرياران جهان راست، كمين هوسي
 • كز وضع تو واگشته پيشي و پسي
 • تا عيب تو را هنر نگيرند از شرم
 • هشدار كه نيست آشناي تو كسي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه591
مشاهده گزیده
عنوان ستايش رهايي از تعلقات
شعريك دم اگر آزاد نمايان گردي
 • آيينه صد هزار سامان گردي
 • پيراهنت از اطلس افلاك كنند
 • چون ناله‌گر از لباس عريان گردي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه591
مشاهده گزیده