عنوانجمع وحدت و كثرت در وجود انسان
شعرچون موج گر از بحر جداييم همه
 • يا محو به رنگ قطره‌هاييم همه
 • تا فطرت گرداب گريباني كرد
 • ديديم كه هر چه هست ماييم همه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه551
مشاهده گزیده
عنواناغتنام فرصت در دوره كهنسالي
شعرجام فرصت چو آب از دست مده
 • اين فيض سبك ركاب از دست مده
 • چون پير شدي ز خواب غفلت برخيز
 • عيش شب ماهتاب از دست مده
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه551
مشاهده گزیده
عنوان مذمت زندگي بيهوده
شعرتا چند بر اين هستي غارت برده
 • مي‌بايد زيست بي‌حس و افسرده
 • خجلتكش تهمت ظهوريم عبث
 • چون ناخن و مو نه زنده و نه مرده
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه551
مشاهده گزیده
عنوانبازگشت اعمال انسان به خودش
شعر«بيدل» ز تلاش مهر و جهد كينه
 • بر خرقه غير كس نبندد پينه
 • نيك و بد تو هم به تو بر مي‌گردد
 • تمثال ز شخص است نه از آيينه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه550
مشاهده گزیده
عنوان مدح فضايل اهل بيت عليهم السلام
شعراي ظاهر و باطنت حضور الله
 • سر تا قدم آيينه نور الله
 • از خُلق تو روشن است در ديده خلق
 • آثار حقيقت ظهور الله
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه549
مشاهده گزیده
عنوان مذمت هوا و هوس
شعراين حرص و هوا كه شعله خويند همه
 • در معني زشتان نكويند همه
 • چون اشك به خاكشان فشاندن اولي است
 • طفلان هوس، آبله رويند همه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه549
مشاهده گزیده
عنوانستايش لطف و بزرگي خداوند
شعراي ذره تو عرش معلاي همه
 • يك قطره رحمت تو درياي همه
 • امروز و پرير و دي و فرداي همه
 • ما از تو كجا رويم اي جاي همه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه548
مشاهده گزیده
عنوانظهور خداوند در همه جا
شعراز دل تا ديده انتخاب است همه
 • لبريز جمال بي‌نقاب‌ است همه
 • يكتايي او را چه ظهور و چه خفا
 • بيرون و درون آب، آب است همه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه548
مشاهده گزیده
عنوانشرمندگي از بيهوده گذراندن عمر
شعرامروز رسيده فكر فردا كرده
 • فردا شده لب به حيف دي(1) وا كرده
 • اي بي‌خبران چه برگ و ساز است اين جا
 • جز خجلت كرده و غم ناكرده
پاورقي1. ديروز.
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه547
مشاهده گزیده
عنوان مذمت كارهاي غير الهي
شعراز بس كه بناي كار ما بود تباه
 • دانش به جنون كشيد و طاعت به گناه
 • تدبير صفا كدورت دل انگيخت
 • شستيم چنان كه نامه گرديد سياه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه547
مشاهده گزیده