عنوانفوايد سكوت
شعرگر حرف يقين و گر گمان مي‌شنوي
 • از عالم بي‌نطق و بيان مي‌شنوي
 • خاموش شو و ببين كه بي‌گفت و شنود
 • چيزي مي‌گويي و همان مي‌شنوي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه585
مشاهده گزیده
عنوانارزش جسم انسان
شعرگر عين و گر اقتباس دريافته‌اي
 • در انجمن حواس دريافته‌اي
 • بر دامن جسم، چاك تحقير مدوز
 • حق را به همين لباس دريافته‌اي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه585
مشاهده گزیده
عنوان مذمت خساست
شعرگر مايه‌اي از شعور اندوخته‌اي
 • چون كيسه چرا دل به درم دوخته‌اي
 • نقد نفسي كه وقف توست، ايثاري‌ست
 • اين شيوه خسّت از كه آموخته‌اي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه584
مشاهده گزیده
عنوانرضا و تسليم در محضر الهي
شعرشد لازم ما به كسوت انساني
 • تسليم و رضاي حضرت رباني
 • كز بهر سجود نام او چون خاتم
 • يك حلقه قامتيم و يك پيشاني
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه582
مشاهده گزیده
عنوانلزوم خودشناسي و خداشناسي
شعررنگي نشكافتي كه بورا يابي
 • بر رشته نخوردي كه نمورا(1) يابي
 • اي هرزه تلاش رنج بيهوده مبر
 • خود را تو چه يافتي كه او را يابي
پاورقي1. باليدن، افزوني.
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه582
مشاهده گزیده
عنوانلزوم توجه به همت
شعردريا نكشي اگر نهنگي نكني
 • بر كوه نتازي ار پلنگي نكني
 • يك جرعه توست قلزم كون و مكان
 • اي حوصله خيال تنگي نكني
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه580
مشاهده گزیده
عنواننتيجه گذشتن از خود
شعردر كلبه بيدلان نيازانديش آي
 • هر چند كه سلطان منشي، درويش‌ آي
 • از صحبت ما تا به حضوري برسي
 • خود را بيرون در گذار و پيش آي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه580
مشاهده گزیده
عنوان آثار ظلم نكردن به ديگران
شعردر دير مكافات ز هر پيش و پسي
 • عبرت‌نظران تجربه كردند بسي
 • گفتند به وقت عجز رنجت نرسد
 • در قدرت اگر نخواهي آزار كسي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه579
مشاهده گزیده
عنوانلزوم حفظ آبرو
شعردانا نشود تابع هر بوالهوسي
 • شهباز چه ممكن است صيد مگسي
 • زنهار مريز آب رخ خويش به خاك
 • كز آب گهر دست نُشسته است كسي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه579
مشاهده گزیده
عنوان مذمت حسد
شعردر حق كسي حرف مشوّش نزني
 • يعني ز حسد دست به تركش نزني
 • اين شعله زبان به كام سنگت اولي‌ست
 • تا كلبه بينوايي آتش نزني
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه579
مشاهده گزیده