عنوانمذمت دل بستن به هوس
شعر«بيدل» تقليد سعي مردم كردي
 • امواج هوس شدي تلاطم كردي
 • زين جست‌وجو چه يافتي آخر كار
 • آرامي هم كه داشتي گم كردي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه567
مشاهده گزیده
عنوان نهي انسان از حرص
شعراي عاجز كارگاه هستي چه كسي
 • كز حرص ستم‌كش دو عالم هوسي
 • با اين كسوت شرم كن از كسب كمال
 • چون مور دمي كه پر برآري مگسي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه565
مشاهده گزیده
عنوان مذمت حرص مال
شعراي خواجه چه سرگران جمع مالي
 • تخفيف طلب، رها كن اين حمالي
 • اي كاش دل تو پر شود از زر و سيم
 • تا كيسه‌ات اندكي برآيد خالي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه565
مشاهده گزیده
عنوان سفارش به كسب طهارت واقعي
شعراي آنكه تو در غسل و وضو چالاكي
 • بر سعي فنا كوش اگر بي‌باكي
 • از خاك تري نمي‌توان شست به آب
 • تا باب تيمم نشوي ناپاكي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه564
مشاهده گزیده
عنوانتوصيه به تهذيب نفس وبيان اثر ان
شعراي رهرو اگر ز خويش غافل باشي
 • سرگشته‌تر از راه به منزل باشي
 • چون گوهر اگر به ضبط خود پردازي
 • در دريا هم مقيم ساحل باشي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه563
مشاهده گزیده
عنوانندبه و توسل به خدا
شعراي اشك، به كوي دوست سر كن راهي
 • وي ديده، به حيرتش نگاهي گاهي
 • اي ناله، به ياد قامت او الفي
 • وي سينه، تو عرض مدّ آهي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه563
مشاهده گزیده
عنوان مذمت زير بار منت اغنيا رفتن
شعراي گوشه گزين! رنج هوس‌ها نبري
 • بر درگه اغنيا تمنا نبري
 • جايي كه غرور رنگ‌ها ريخته است
 • گر آب رخي‌ست نامش آنجا نبري
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه563
مشاهده گزیده
عنوانمذمت كبر و غرور
شعراي كشته خمارت از فسون مستي
 • مغرور مشو به دستگاه هستي
 • سرمايه لاف اگر همين آب و گل است
 • چندان كه بلند رفته باشي پستي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه562
مشاهده گزیده
عنوانمذمت هوا و هوس
شعراي آنكه به هر صفت مطيع هوسي
 • محروم ز امتيازي آخر چه كسي
 • مي‌بالي و نيست رنگ عيشت گردي
 • مي‌نالي و درد دل نداري جرسي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه562
مشاهده گزیده
عنوانشكايت از حرص
شعراي حرص اگر مايه شرمي داري
 • بر ما مدم افسون هوس معماري
 • عمري‌ست به خواب بي‌نيازي مستيم
 • در سايه آستان بي‌ديواري
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه562
مشاهده گزیده