// گزیده های معارفی / لطایف

پندهاي سودمند و حكيمانه

عنوانپندهاي سودمند و حكيمانه

متنشخصي از انديشمندي پندي سودمند و حكيمانه خواست. او گفت: نخست آنكه به اندك دل‌خوري، از دوستان دوري نكن و درصدد آزار آنها مباش. دوم، زماني كه دوست،‌ دشمن شد، با او چنان نيكي كن كه دوباره دوست شود. سوم، با مردم دانا مشورت كن تا از پشيماني ايمن شوي و به مقصودت برسي. چهارم، هرگز به سخن‌چين اعتماد نكن؛ ‌زيرا دچار مشكل بزرگ خواهي شد.

منبعاندرز حاكمانه
نويسندهعلي اكبر احمدي
ناشراهل قلم
محل چاپتهران
صفحه50

/// آخرین گزیده‌ها