// گزیده های معارفی / لطایف

سفارش علامّه شعراني به جدّيت در تحصيل علم

عنوانسفارش علامّه شعراني به جدّيت در تحصيل علم
متنعلامه «حسن‌زاده آملي» مي‌گويد: «درس استاد شعراني تقريباً هيچ تعطيلي نداشت. در طول سال تنها دو روز تعطيل بود: يكي عاشورا و ديگر [روز] شهادت رسول خدا(ص) و امام حسن مجتبي(ع). يك روز پربرف زمستاني براي درس به منزل ايشان رفتم و عذرخواهي كردم كه با اين برف [سنگين] نبايد مزاحم شوم. [ايشان] فرمود: شما روزهاي قبل كه مي‌آمديد، گداهاي گذر بودند. امروز چطور؟ گفتم: بودند. علامه فرمود: آنها كارشان را تعطيل نكردند، چرا ما تعطيل كنيم؟!»
گويندهعلامه حسن‌زاده آملي
گويندهعلامه حسن‌زاده آملي
منبعحكايت و حكمت
صفحه74

/// آخرین گزیده‌ها