// گزیده های معارفی / لطایف

سبب فريب نفس

عنوانسبب فريب نفس
متنگويند روزي «اشعب طمّاع»(1) از كوچه‌اي مي‌گذشت. جمعي كودك را ديد كه بازي مي‌كنند. به آنها گفت: چرا اينجا ايستاده‌ايد؟ مگر نمي‌دانيد در فلان كوچه شهر يك خروار سيب سرخ و سفيد آورده‌اند و در ميان مردم قسمت مي‌كنند! كودكان از شنيدن اين سخن بازي خود را رها كردند و شروع به دويدن كردند. خود اشعب هم به طمع افتاد و به دنبال آنها حركت كرد. شخصي كه مي‌دانست او دروغ گفته است، پرسيد: تو كه دروغ گفته‌اي، پس چرا مي‌دوي؟! گفت: دويدن كودكان مرا به طمع انداخت كه مبادا اين خبر درست باشد و من محروم بمانم!
پاورقي1. يكي از شخصيت‌هاي معروف عرب كه در بخل و طمع به او مثل مي‌زنند.
منبعگنجينه لطايف
صفحه131

/// آخرین گزیده‌ها