// گزیده های معارفی / داستان

-

عنوان-
خلاصهيكي از دوستان خدا قبل از وفات گفته بود: بهشت و حور و قصرها بر ما عرضه مي‌كنند، ولي ما همچنان در پي آنچه بوديم، هستيم و آن ديدار حق‌تعالي است.
حكايتخواهر يكي از اولياي خدا مي‌گويد: چون وفات شيخ نزديك شد، سر بر كنار من نهاد و چشم گشود و گفت: درهاي آسمان‌ها گشاده‌اند و بهشت آراسته‌اند و حوران خويش را نثار مي‌كنند و اشتياق مي‌نمايند و مي‌گويند: اي فلان! ما تو را به جايي رسانديم كه هرگز در خاطر تو نگذشته است.» ولي اين دل ما مي‌گويد: «به حق خودت كه در غير خودت ننگرم. عمري دراز در انتظار تو به سر برديم، اكنون نمي‌توان از اين راه بازگرديم».
پيامهاعارف همچنان كه در دنيا زاهد بوده، در آخرت نيز زاهد است، بلكه زهد وي از ما سوي‌الله است.
منبعتذكره الاوليا
نويسندهعطار نيشابوري
ناشرجباري
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپشانزدهم
صفحه659

/// آخرین گزیده‌ها