// گزیده های معارفی / داستان

سختي احترام به مادر نشانه نفساني بودن اعمال عبادي

عنوانسختي احترام به مادر نشانه نفساني بودن اعمال عبادي
خلاصه«ابو محمد مرتعش» پس از عمري سير و سلوك دريافت كه همه آن تلاش‌ها در راه لذت نفس بوده است.
حكايتابو محمد مرتعش، از عارفان قديم، مي‌گويد: «چندين مرتبه عمل حج را با تمام حالات عرفاني و توحيدي‌اش به جا آوردم تا سرانجام روزي دانستم كه همه اينها در راه لذت معنوي نفس بوده است و خالص نبوده است».
گفتند: چگونه فهميدي؟
گفت: «از آنكه روزي مادرم گفت: كوزه‌اي آب بياور. اين امر بر من سخت و گران آمد. دانستم كه آن همه حج و اعمال و... در راه لذت نفس بوده است كه اگر از نفس خود بي‌خود و در حق فاني شده بودم، اين امر بر من سخت نبود».
پيامها1. سالك بايد در سير و سلوك خودش به دنبال لذت روح نباشد و فقط و فقط به خداوند بينديشد. 2. شريعت و دستورهاي ابتدايي دين و احسان به پدر و مادر، مقدمه سير و سلوك است.
منبعترجمه رساله قشيريه
صفحه150

/// آخرین گزیده‌ها