// گزیده های معارفی / داستان

اهميت حضور قلب در نماز

عنواناهميت حضور قلب در نماز
خلاصهسيد «هاشم يزدي» مي‌گويد: پدرم مي‌خواست نماز جماعت بخواند كه مردي دهاتي به صف اول آمد و اقتدا كرد، ولي در ركعت دوم قصد فرادا كرد و پس از نماز سفره‌اش را پهن و شروع به نان خوردن كرد. چون علت اين كار را از وي پرسيدند، گفت: امام جماعت حواسش در نماز پرت شد، من نيز نماز جماعت را ترك كرده و فرادا خواندم.
حكايتحاج سيدهاشم (امام جماعت مسجد سردزك) مي‌گويد:‌ روزي پدرم، سيدعلي‌اكبر يزدي(ره) در همين مسجد مي‌خواست نماز جماعت بخواند، ناگاه مردي در ظاهر فردي دهاتي وارد شد و از صف‌هاي جماعت عبور كرد تا در صف اول پشت سر پدرم قرار گرفت. مؤمنان از اينكه يك دهاتي در صف اول كه جاي اهل فضل است، ايستاده بسيار ناراحت شدند، ولي مرد اعتنايي نكرد. در ركعت دوم در حال قنوت، مرد دهاتي قصد فرادا كرد و نمازش را تمام كرد. سپس همان‌جا نشست و سفره‌اش را گشود و شروع به خوردن نان كرد. پس از پايان نماز، برخي از مردم به او اعتراض كردند كه چرا چنين كرده است، ولي او هيچ نمي‌گفت. پدرم متوجه سر و صدا شد و علت جنجال را پرسيد. يك نفر گفت: اين دهاتيِ جاهل، آمده در صف اول و در وسط نماز، قصد فرادا كرده و حالا هم نشسته نان مي‌خورد. پدرم، سبب را از ‌آن دهاتي پرسيد. او گفت: دليل آن را آهسته به خودت بگويم يا در اين جمع؟ پدرم گفت: در حضور همه بگو. مرد گفت: من وارد اين مسجد شدم به اين اميد كه در فيض نماز جماعت با شما بهره ببرم. چون اقتدا كردم، ديدم وسط حمد شما از نماز خارج شديد و به اين فكر افتاديد كه پير شده‌ايد و از آمدن به مسجد ناتوان، پس الاغي لازم داريد. بعد به ميدان الاغ‌‌فروش‌ها رفتيد و خري انتخاب كرديد و در ركعت دوم در فكر تدارك خوراك الاغ و تعيين جاي او بوديد كه من ناتوان شدم و ديدم نمي‌توانم با شما نماز بخوانم، پس نماز خود را تمام كردم.
اين را گفت و سفره‌اش را پيچيد و رفت. پدرم بر سرزنان و ناله‌كنان گفت: مردم او را بياوريد. رفتند كه او را برگردانند، ولي ناپديد شده بود و ديگر ديده نشد.
پيامها1. حضور قلب در نماز، بسيار مهم است. 2. نماز، حقيقتي دارد كه اهل الله، مي‌توانند آن را ببينند. 3. به افرادي كه سر و وضع مرتبي ندارند، نبايد بي‌احترامي كرد؛ زيرا چه‌بسا مقام معنوي بالايي داشته باشند.
منبعداستان‌هاي شگفت
نويسندهآيت‌الله دستغيب
مترجم/مصححمحمدهاشم دستغيب
ناشردارالكتاب
محل چاپقم
سال چاپ1385
نوبت چاپهفتم
جلد1
صفحه116 و 117

/// آخرین گزیده‌ها