// گزیده های معارفی / داستان

لزوم واسطه قرار دادن استاد براي قرب به خدا

عنوانلزوم واسطه قرار دادن استاد براي قرب به خدا
خلاصهشاگرد آيت‌الله سيد جمال‌الدين گلپايگاني، همه‌چيز را در آينه وجود استاد مي‌ديد كه با تذكر ايشان، توجه خود را به خدا بيشتر مي‌كند.
حكايتمرحوم «آقا ميرزا مهدي اصفهاني»، شاگرد مرحوم آقا سيد جمال‌الدين بود. روزي خدمت استادش آمد و به آقا گفت: ديشب در حال سجده، مشغول ذكر گفتن بودم كه ناگهان خود را داخل درياهايي از نور ديدم و در آن درياهاي نور همه‌چيز را [در شما] مي‌ديدم. آقا سيد جمال به او گفته بود كه اين مكاشفه خوب است، ولي سير و سلوك را از سر بگيرد و تذكر داد كه نبايد به ايشان توجه زيادي داشته باشد، بلكه بايد ايشان را واسطه قرار دهد و توجهش به خدا باشد.
پيامها1. هدف نهايي از توحيد و عرفان، توجه به الله است و تمام حالاتي كه در ميانه راه پديد مي‌آيد، امتحان الهي است و نبايد رهزن شوند. 2. در پيمودن مسير الي الله بايد راهنمايي باشد تا راه را از چاه بنمايد و مسير اصلي را مشخص كند.
منبعجمال عرفان
نويسندهعلي تنكابني
ناشرائمه(ع)
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپاول
صفحه81

/// آخرین گزیده‌ها