// گزیده های معارفی / داستان

شناخت خدا و فاني شدن در او مايه ماندگاري جاوداني انسان

عنوانشناخت خدا و فاني شدن در او مايه ماندگاري جاوداني انسان
خلاصهعارف كامل، سيد هاشم حداد مي‌گفت: هر كس خدا را بشناسد و در او فاني شود، براي تمام اعصار ماندگار و مايه افتخار است.
حكايتعارف كامل، سيد هاشم حداد، درباره اين شعر محي الدين عربي كه در راهرو ورودي قبر ايشان، به سرداب نوشته‌اند كه:
«ولكلِّ عصرٍ واحدٌ يسمر به * و انا الباقي العصر ذاك الواحدُ»
؛يعني «در هر دوره‌اي يك نفر مي‌آيد كه آن عصر به وجود او عظمت مي‌يابد و من براي تمام دوره‌هاي آينده، آن يك نفرم.» مي‌فرمود: اين سخن، يك گفتار عادي و كلي است و اختصاص به محي الدين ندارد. هر كس به شناخت خدا برسد و فاني شود، اين نغمه اوست؛ زيرا در عالم فنا، محي الدين نيست، خداست كه سخن مي‌گويد و خدا هم مخصوص زماني نيست هميشه بوده و هست و خواهد بود.
پيامها1. عارف تنها خدا را مي‌بيند و هيچ وجودي براي خود قائل نيست. 2. عارف فاني جاويد، ماندگار و جهاني است.
منبعناگفته‌هاي عارفان
نويسندهمحمد جواد نور محمدي
ناشرمهر خوبان
سال چاپ1382
نوبت چاپسوم
صفحه240 و 241

/// آخرین گزیده‌ها