// گزیده های معارفی / داستان

روايت كفن دزدي درمورد بازگشتن صورت برخي از مرده‌ها از جانب قبله

عنوانروايت كفن دزدي درمورد بازگشتن صورت برخي از مرده‌ها از جانب قبله
خلاصهكفن دزدي مي‌گفت: اكثر مرده‌هايي كه قبرشان را باز كزدم، چهره‌هايشان از سوي قبله برگشته بود، جز اندكي از آنها.
حكايتشخصي از مردي كفن دزد پرسيد:‌ چه ديدي در دزدي كفن‌ها؟ گفت: وقتي لحد را باز مي‌كردم، مي‌ديدم چهره بيشتر مردگان جز اندكي از سوي قبله برگشته است. مرد سؤال كننده پرسيد: جز اندكي؟! و بعد بي‌هوش شد. هرگاه هوش مي‌آمد مي‌گفت: جز اندكي، جز اندكي.
پيامها1. تعداد كمي از مسلمين به درجات خالص توحيدي مي‌رسند. 2. سالك از گفتارها و كردارها پند مي‌گيرد.
منبعتوبه‌كنندگان
نويسندهابومحمد موفق الدين بن قدامة المقدسي
مترجم/مصححدكتر محمود مهدوي دامغاني
ناشراطلاعات
محل چاپتهران
سال چاپ1377
نوبت چاپچهارم
صفحه229

/// آخرین گزیده‌ها