// گزیده های معارفی / داستان

استجابت دعاي پدر

عنواناستجابت دعاي پدر
خلاصهمحي الدين عربي در هنگام مريضي فرزندش با ايمان و خلوص نيت براي شفاي او دعا مي‌كند و خداوند دعايش را مستجاب مي‌كند.
حكايتمحي الدين ابن عربي مي‌گويد: من در اوان كودكي بيمار شدم. پس به حالت اغما افتادم چنان‌كه در شمار مردگان شمرده شدم و در آن حال، قومي زشت‌سيما را مي‌ديدم كه قصد آزار مرا داشتند و همچنين شخص زيبا و بسيار خوشبويي را مشاهده كردم كه او آنها را از من دور مي‌ساخت تا بر آنان چيره و پيروز شد. پس من از آن حالت بيهوشي به هوش آمدم و در آن هنگام پدرم را در كنارم ديدم كه اشك مي‌ريزد و با ايمان و يقين تمام، سوره يس مي‌خواند و سوره را تمام كرد من آنچه را كه ديده بودم به او خبر دادم.
پيامها1. احتمال استجابت دعا در حالت يقين خيلي بالاتر است. 2. اعمال ظاهري، صورتي باطني متناسب با خود دارند. 3. خواندن قرآن ـ به خصوص سوره يس ـ با خلوص ايمان به صورت محافظي در برابر بلايا مي‌گردد.
منبعاحياگر عرفان
نويسندهمحمد بديعي
ناشرپازينه
سال چاپ1384
نوبت چاپاول
صفحه21

/// آخرین گزیده‌ها