// گزیده های معارفی / داستان

برتري منزلت رسيدگي كننده به مستمندان

عنوانبرتري منزلت رسيدگي كننده به مستمندان
خلاصهپدر مرحوم حاجي ملا محمد صالح، پيامبر خدا را در خواب ديده بود كه علماء در خدمت آن حضرت هستند و ابن فهد حلي بر همه آنها مقدم است. حضرت فرمودند: اگر سائلي درب خانه ابن فهد حلي را بزند و از مال فقرا نزدش نباشد، فقير را بر نمي‌گرداند ولي بقيه علماء اين طور نيستند.
حكايتمرحوم حاجي ملا محمد صالح مي‌گفت: پدرم در خواب ديد كه پيغمبر خدا(ص) در جايي نشسته و علماء در خدمت آن بزرگوار نشسته‌اند و بر همه مقدم‌تر ابن فهد حلي(ره) نشسته است. پس پدرم تعجب كرد كه اين همه علماء شهرتشان چگونه عقب‌تر از ابن فهد نشسته‌اند؟! با اينكه ابن فهد نزد علماء اعلام شهرتي ندارد. پس از رسول خدا(ص) سرّ آن را پرسيد. رسول خدا(ص) فرمود: به اين سبب است كه بقيه از علماء حاضرين اگر مال فقراء نزد ايشان بود و فقراء مي‌آمدند و درخواست احسان مي‌كردند، آنها از مال فقراء به ايشان مي‌دادند، ولي اگر مالي از فقراء نزدشان نبود، آنها را رد مي‌كردند. ليكن ابن فهد كسي بود كه هرگز فقراء را از نزد خود باز نمي‌گرداند. اگر از مال فقراء نزد او بود به ايشان مي‌داد و اگر نبود از مال خود مي‌بخشيد، بنابراين اين مرتبه و اين منزلت تقدم بر علماء نصيب او شد.
پيامها1. فقير را از در رحمت خود محروم نكنيم؛ 2. به نيازهاي واقعي فقراء توجه كنيم.
منبعزندگي دانشمندان (قصص علما)
نويسندهميرزا محمد تنكابني
ناشرحضور
محل چاپقم
سال چاپ1380
نوبت چاپاول
صفحه54

/// آخرین گزیده‌ها